Ett attraktivt Blekinge

Vi vill skapa ett attraktivt Blekinge, genom att göra vårt län till en bra plats att arbeta, bo och leva i.

Fler Blekingebor

En av Blekinges utmaningar är att vända den negativa befolkningsutvecklingen. För att människor ska vilja flytta hit behöver Blekinge bli mer attraktivt. En viktig del i det arbetet är att stärka Blekinges profil som storstadsnära region i den snabbt växande Öresundsregionen.

Med fler som bor och arbetar i Blekinge får länet bättre förutsättningar att klara välfärdens utmaningar. Företag och offentliga arbetsgivare kan lättare rekrytera den arbetskraft som behövs.

Region Blekinges verksamheter kan göra en del av jobbet, men det måste till en bättre samverkan mellan kommunerna och det omgivande samhället för att få en positiv utveckling. 

Fler i jobb

Arbetslösheten oacceptabelt hög, speciellt bland unga, utrikesfödda och funktionsnedsatta. Därför är satsningar för att få fler i arbete en prioriterad fråga. Alla som kan jobba ska jobba. Att ha ett jobb innebär personlig frihet för var och en av oss. Men det innebär också att individen är med och bidrar till samhället. Arbetslöshet är en stor källa till ojämlikhet och därför måste den bekämpas.

När det gäller kampen mot arbetslösheten är det en fråga som kräver regional samverkan och ett tydligt ledarskap. Det kräver en aktiv politik för utbildning och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi vill att Blekinge blir en region där för en mer regionaliserad arbetsmarknadspolitik. Då skulle Region Blekinge, länets kommuner och övriga aktörer kunna agera tillsammans för att bättre möta de behov som finns på den lokala arbetsmarknaden. Med bra pendlingsmöjligheter till grannregionerna Skåne, Kalmar och Kronoberg, blir Blekinge en tydligare del i en växande arbetsmarknads- och studieregion. 

Fler företag

Blekinge ska ha ett varierat och konkurrenskraftigt näringsliv. Blekinge behöver därför fler småföretagare och entreprenörer. Vi vill skapa bättre förutsättningar för att fler ska kunna starta eget. Grunden läggs redan i skolan där kunskapen om eget företagande och entreprenörskap ska vara en naturlig del.

Nya och befintliga företag ska kunna växa och utveckla sin verksamhet. För att underlätta för detta behöver vi bättre stöd för den som har en idé och vill utveckla den till ett företag. Det handlar om förbättrad företagsrådgivning och tillgång på riskvilligt kapital i Blekinge. 

Vi tror också på bättre samverkan mellan politik, näringsliv, fackliga organisationer och utbildningsväsendet, för att med gemensamma krafter stärka Blekinges näringslivsklimat.

Kompetensförsörjning

Trots en hög arbetslöshet i Blekinge har många företag svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Tillgång på utbildad arbetskraft är också den enskilt viktigaste faktorn när företag svarar på frågan om vad som hindrar en utökning av verksamheten. 

Även hälso- och sjukvården står inför stora rekryteringsbehov. Att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal är en grundförutsättning för en väl fungerande vård. 

Stora pensionsavgångar i kombination med ett större behov av olika välfärds- och servicetjänster ställer krav på riktade satsningar, som exempelvis utbildningstjänster, och en bra regional samverkan. 

Vi vill att Blekinge ska vara en region i Sverige där arbetsgivare har enkelt att hitta rätt kompetens för sina lediga tjänster. Region Blekinge har en viktig roll att spela genom att samla aktörer på detta område, för att smidigt kunna identifiera behov och söka lösningar. 

Utveckling av landsbygden

Vi vill att det blir enklare att bo och jobba i hela Blekinge och att satsningar för att utveckla landsbygden kommer alla till del. Länet har goda förutsättningar för det eftersom Blekinge är en av landets mest tätbefolkade regioner utanför storstäderna. Redan innan pandemin fanns tecken på att boende på landsbygden blivit mer attraktivt. Det öppnar för ännu fler möjligheter på landsbygden.

Det ska finnas bra möjligheter att starta och driva företag på landsbygden. Detta förutsätter utbyggt bredband, bättre kommunikationer och att vi använder en större del av länets regionala utvecklingsmedel till satsningar på landsbygden. En viktig framgångsfaktor är samverkan med samhällsföreningar och andra organisationer.

Boende och kommunikationer

Alla har rätt till en bra bostad. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Bostadspolitiken är en viktig del i välfärdspolitiken och Blekinge har unika boendemiljöer som vi ska ta till vara.

Det behöver byggas fler bostäder i Blekinge, och olika typer av bostäder. Det behöver också byggas mer energieffektivt och klimatsmart. Genom att planera och bygga blandade bostadsområden, med både villor, radhus och flerfamiljshus, motverkas bostadssegregationen.

Det ska gå snabbt och enkelt att både pendla mellan kommunerna i Blekinge och nå världen utanför Blekinge. Kollektivtrafiken ska underlätta för oss att välja klimatsmarta och prisvärda alternativ. Samtidigt behöver vi fortsätta bygga ett bra vägnät och satsa på fler och bättre cykelvägar. 

Näringslivet är beroende av bra och säkra transporter för att frakta gods. Blekinge kommer snart att få en ny järnväg på Sydostlänken, en viktig investering för Sveriges transportnät. 

Ett rikt kulturliv

Kultur i alla dess former är frigörande och bidrar till människors utveckling och gemenskap. Kultur vidgar perspektiven, skapar nya tankar och nya idéer. På så sätt är kulturen viktig för både individens och samhällets utveckling. 

Ett rikt kulturliv är också viktigt för Blekinges attraktivitet och framtida tillväxt. Genom att utveckla kulturella och kreativa näringar finns stora möjligheter för hållbar tillväxt och nya jobb. Genom att stödja nuvarande kulturliv och nyfiket söka efter nya spännande områden skapar vi ett bättre och mer attraktivt Blekinge.

Klimatarbetet är ett gemensamt ansvar 

Att stoppa den globala uppvärmningen med ett offensivt klimatarbete är samhällets största utmaning, och detta arbete börjar lokalt. Att inget göra, är inte ett alternativ. Politiken måste visa ett tydligt ledarskap och gå från ord till handling. Ingen kan längre bortse ifrån vad en i princip enad forskarvärld sagt under en längre tid. 

Blekinge har synnerligen goda förutsättningar att vara en ledande aktör. Med kunskap och forskning inom hållbar samhällsplanering och produktutveckling vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och en industri inom branscher som är viktiga när samhället ska ställas om. Inom EU ligger ett tungt fokus på en grön återstart och här måste Blekinge arbeta aktivt för att få del av resurserna.

Även Region Blekinge kan bli bättre på att i offentliga upphandlingar ställa krav på mer klimatsmarta lösningar. Ett annat instrument är en klimatbudget för att tydliggöra vilka åtgärder som behövs för att minska Blekinges samlade klimatavtryck. 

Att ställa om samhället så att dess klimatavtryck minskar tillräckligt fort kan aldrig vara en individuell uppgift. Det är ett gemensamt uppdrag och ansvar att bygga ett samhälle där även kommande generationer kan leva, verka och bo.

Därför vill vi

  • inrätta en kommission för fler invånare i Blekinge
  • att Blekinge blir en försöksregion för en regionaliserad arbetsmarknadspolitik
  • driva ett mer aktivt regionalt kompetensförsörjningsarbete
  • driva ett mer aktivt regionalt klimatarbete
  • utveckla kollektivtrafiken på landsbygden
  • utveckla en närvarande kultur i hela länet.

Hela den regionpolitiska valplattformen finner du här!

facebook Twitter Email