Magnus Manhammar (S) föreslår förbud mot användning av skrubber och tjockolja som fartygsbränsle

Riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) har skrivit en motion som föreslår ett förbud mot användning av skrubber på fartyg som trafikerar svenskt vatten. Förbudet syftar till att skydda havsmiljön från tjockolja, likt utsläppet från färjan Marco Polo, samt från de föroreningar som uppstår när skrubbervatten släpps ut i havet.

Hårdare regler har införts för hur mycket avgaser ett fartyg får släppa ut. Gränsen för svavelutsläpp sänks kraftigt. Förhoppningen är att sjöfarten ska gå över till renare bränsle, men svavelfattigt drivmedel är dyrare och därför använder många rederier fortfarande tjockolja.

Vi som bor i Blekinge blir dagligen påminda om den fruktansvärda skada tjockolja orsakar för vår miljö då oljan från färjan Marco Polo än idag sköljs upp längs våra stränder. Både utsläpp av skrubbervatten och tjockolja är allvarliga hot mot våra hav och ekosystem. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra att liknande miljökatastrofer som den med Marco Polo kan inträffa igen.

Magnus Manhammar riksdagsledamot (S)


För att få använda tjockolja som fartygsbränsle krävs idag att fartyg använder sig av en så kallad skrubbning, som innebär ett sätt att tvätta luftavgaserna från fartygen. Vatten duschas på avgaserna och svavel och andra föroreningar tvättas bort. Avgaserna till luften blir renare, men kvar i vattnet finns föroreningarna. När skrubbervattnet efter luftavgastvättningen släpps ut i havet följer de giftiga ämnena med.

I flera länder har man förbjudit utsläpp av skrubbervatten, men i Sverige finns inget sådant beslut. De nya strängare miljökraven för luftföreningar för fartyg är bra, men får inte leda till att vattnet längs våra kuster, hav och hamnar blir fulla av gifter. Enligt en forskningsstudie från IVL Svenska Miljöinstitutet har man funnit att även vid mycket låga koncentrationer av skrubbervatten var dödligheten hög för djurplankton. De är i sin tur viktiga för havets ekosystem.

De nya miljökraven för att göra luften renare riskerar att leda till att havsmiljön blir smutsigare.

Sverige behöver omgående verka för att förbjuda användningen av skrubber på svenskt vatten, men även inom EU och globalt.

facebook Twitter Email