Regionplan 2024 – 2026 med budget 2024

God sjukvård, välfärd och regional utveckling värnas i Socialdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag 2024

Som en del av Sverige befinner sig Blekinge i en orolig omvärld med en politisk utveckling där liberala och frihetliga rörelser även i Sverige trycks tillbaka av nationalistiska krafter. Detta sker samtidigt som världens oförmåga att hantera klimatförändringarna blivit allt tydligare. Hotet mot demokratin är på allvar och det är nu allas vårt ansvar att bli en samlad kraft för ett öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle.

Sverige och landets regioner befinner sig också i en mycket tuff ekonomisk situation. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är det ett exceptionellt läge som vi inte sett sedan 90-talskrisen. Med den högsta inflationen på 30 år och stigande priser pressas inte bara hushåll och företag utan också välfärden. I detta läge hade Regionerna behövt en regering som tar situationen på allvar och ger det stöd som sjukvården, kulturen, klimatanpassningen och utvecklingsarbetet behöver. När det nu uteblir, blir våra egna val än viktigare

Vi vill se en tydlig viljeinriktning och kloka val som på bästa sätt tar oss igenom vardagen men också öppnar för en bättre framtid. Vi är övertygade om att Blekinge kan växa till en plats där fler vill leva, arbeta och utvecklas tillsammans.

I vår budget finns öronmärkta resurser till primärvården, för att vårdcentralerna bättre ska klara sitt uppdrag. Vi möter regeringens neddragningar på folkhögskolor och folkbildningen med egna satsningar och vi stärker förutsättningarna för det förebyggande hälsoarbetet med ett utökat folkhälsolyft.

Vi vill ge fler yrkesgrupper och därmed fler av Region Blekinges medarbetare möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid och en rimlig löneutveckling, och vi fullföljer vårt löfte om arbetsskor till fler vårdpersonal. Varje enskild medarbetare ska kunna förstå sin del och sin roll och det ska finnas ett stort mått av frihet för chefskapet men också en tydlighet av chefers yttersta ansvar för såväl verksamhet som arbetsmiljö.

Vi vill fortsätta driva på för långsiktig hållbarhet genom ansvarsfulla upphandlingar och en attraktiv, fossilfri kollektivtrafik så att fler kan göra klimatsmarta val både på vägen till jobbet och på fritiden. Med en klimatbudget blir det dessutom ännu tydligare vilka ytterligare insatser som måste göras för att Blekinge ska bli en attraktiv och hållbar region.

Region Blekinge ska förvalta sin ekonomi för att nå ekonomisk hållbarhet och hög kvalitet i all service till medborgare. För att uppnå långsiktigheten i planering och styrning behöver regionen en flerårig plan med mål och riktlinjer för hur god ekonomisk hushållning ska nås.

Region Blekinges samhällsviktiga verksamheter är avgörande för hela länet och ställer krav på ett kraftfullt och resultatinriktat regionalt ledarskap. Det regionala utvecklingsarbetet ska därför prioriteras och drivas på bred front och i stor samverkan – inte slarvas bort. Med ett länsgemensamt arbete ska Blekinge kunna bryta den negativa befolkningsutvecklingen

Vi tror på Blekinge, och att Blekinge kan bättre.

Christina Mattisson, gruppledare (S)

Kevin Ny, gruppledare (C)

facebook Twitter Email