En nära och tillgänglig vård

Vård utan köer

När hälsan och livet förändras behöver vi stöd, omsorg och vård. Blekinges sjukvård håller hög kvalitet men när människor är oroliga för att de inte ska få hjälp i tid, finns det mycket kvar att göra. 

Många patienter får vänta alldeles för länge på operation eller behandling. När sjukvården under Coronapandemin behövde fokusera på att ta hand om akut sjuka patienter med covid-19, blev vårdköerna ännu längre. 

Det kommer att krävas särskilda satsningar för att minska vårdköer och hantera den nya vårdskulden. Sjukvårdens resurser ska användas där de gör mest nytta. Vi ska göra allt vi kan för att alla snabbt ska få den vård de behöver och har rätt till. Köerna i Blekinge ska minska.

Kontakt med sjukvården samma dag

Oberoende av var i Blekinge vi bor ska vi kunna känna tillit till den vård som erbjuds och i rimlig tid få den vård vi är i behov av. Alla vårdverksamheter i Blekinge ska också ha rätt utbildad personal och tid för sina patienter.

Det ska alltid vara någon som svarar när du kontaktar sjukvården. Du ska också både kunna boka och avboka din besökstid digitalt. Vi ska se till så att vården kan komma hem till fler patienter, och även när barn är sjuka. Därför vill vi införa fler mobila vårdteam över hela länet. 

Många känner sig tryggare med att ha en personlig läkare på vårdcentralen. Det ger patienten bättre möjligheter att vara delaktig i sin egen vård och minskar risken för onödiga undersökningar. Vi vill erbjuda alla patienter en fast läkarkontakt på den vårdcentral man listat sig på. 

Läkare och distriktsköterskor ska få mer tid till att prata med sina patienter om hur man själv kan förbättra sin hälsa. Vårdcentralen ska inte bara möta oss när vi blir sjuka. Den ska vara drivande för att skapa en bättre folkhälsa. 

En snabb akutsjukvård

Det akuta omhändertagandet börjar redan när ambulansen kommer till den som blivit sjuk eller skadad. För att alla ska få rätt vård snabbt krävs det att ambulanserna finns nära. Oavsett var vi bor i länet ska vi kunna känna trygghet i att snabbt få hjälp när vi ringer 112. 

Ingen ska behöva sitta länge i väntrummet på akutmottagningen. Alla ska både komma in snabbt och möta rätt vårdpersonal. Vi tycker inte att någon ska behöva vänta mer än en timme på akuten innan man får en bedömning.

När vi inte behöver akut sjukvård eller sjukhusets resurser, ska vi vända oss till vårdcentralen eller jourcentralen. Det ställer krav på en bättre tillgänglighet. Då kan fler patienter få hjälp på vårdcentralen, istället för att åka till akuten.

Trygghet för äldre och kroniskt sjuka 

Äldre personer med sämre hälsa ska kunna få mer av sin vård hemma, om de måste åka till sjukhuset ska de slippa passera akuten. En prioriterad uppgift för hälso- och sjukvården tillsammans med kommunerna är att förbättra samordningen av vården av äldre. Samarbetet ska vara så bra som det bara är möjligt och det ska finnas större möjligheter till vård i hemmet och fler mobila vårdteam.

Vi vill kunna erbjuda mer avancerad vård i hemmet för att fler svårt sjuka ska kunna få vara kvar i en miljö där de känner sig trygga. Vi ska också göra satsningar så att fler kan få specialiserad rehabilitering i sin hemmiljö. 

Det ger en extra trygghet för många äldre och kroniskt sjuka att få hjälp med de vårdkontakter som behandlingen eller rehabiliteringen kräver. Vi ska se till så att alla som behöver och vill ha sådan hjälp, får en fast vårdkontakt. 

Barn och ungas hälsa

Barn och unga som mår dåligt ska aldrig behöva vänta på att få rätt hjälp från sjukvården. Alla ska snabbt få det stöd och den vård han eller hon behöver. 

Barn och unga som vänder sig till sjukvården med tecken på psykisk ohälsa ska redan vid första kontakten få veta hur de kan få stöd och hjälp. Inget barn ska må dåligt en dag för länge utan stöd.

Det ska vara lätt att hitta ’rätt dörr in’. Därför ska vi se till så att verksamheter för barn och unga finns tillgängliga på tider och i kanaler som passar barn och unga. Det betyder bättre öppettider, mer öppet även under sommarlovet och flera olika sätt för barn och unga att lätt ta kontakt. Vi ska utveckla den hälsoinriktade tandvården för barn och unga, och säkra en fortsatt bra tandhälsa även för unga vuxna.

Det viktiga folkhälsoarbetet

Skillnader i hälsa syns i statistik och jämförelser. Blekingar som har lägre utbildning och sämre inkomst har enligt statistiken sämre hälsa och löper större risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Att medellivslängden bland lågutbildade kvinnor minskar är en viktig larmsignal. 

Att skapa en bra folkhälsa är en uppgift för hela samhället och påverkar även länets utvecklingsmöjligheter i stort. Region Blekinge har ett viktigt uppdrag i det förebyggande folkhälsoarbetet, att samverka med föreningar, organisationer, kommuner och näringsliv. Det är nödvändigt med en rejäl ansträngning i folkhälsoarbetet.

Det är mycket oroväckande att den psykiska ohälsan ökar bland både barn, unga och vuxna. Här måste betydligt större insatser göras framöver. Elevhälsan är en av få verksamheter som möter i princip alla barn och unga i deras vardag. Elevhälsan har därför en unik roll och en mycket viktig uppgift. Här behövs en bättre samverkan mellan kommunerna och sjukvården. 

Vi behöver motverka den ofrivilliga ensamhet och isolering som många äldre känner, genom fler möjligheter till en aktiv vardag. Det kan ske genom riktade satsningar till föreningslivet, som exempelvis idrotts- och kulturverksamheter. 

En ännu bättre cancervård

Varje dag räknas i cancervården. Därför är det livsviktigt att olika vårdverksamheter kan samla sina insatser och fokusera på att korta tiden mellan undersökning, provtagning och behandling. Ingen väntan får vara längre än nödvändigt. Rätt vård ska ges i rätt tid.

All rehabilitering handlar om att ge patienter och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. Därför är det viktigt med en individanpassad rehabilitering och en väl fungerande rehabilitering där sjukhus, mottagning och vårdcentral har ett nära samarbete med patienten och dennes närstående.

En cancerdiagnos påverkar ofta livet mer drastiskt än många andra sjukdomstillstånd. Vi vill att Blekinges cancervård ska bli ännu bättre på att snabbt ställa diagnos och erbjuda rätt rehabilitering. 

Vården ska vara jämlik och jämställd

Det finns fortfarande omotiverade skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till vård och kvaliteten på vården. Det är oacceptabelt. Vården ska bli jämlik, och vården som riktas specifikt till kvinnor ska förbättras. Det handlar till exempel om en bättre vårdkedja från graviditet och förlossning till eftervård liksom en bättre vård för kvinnor som utsatts för sexuellt våld eller könsstympning.

Patienter och klienter inom vård och omsorg ska alltid bemötas med respekt. Därför behövs det återkommande utbildningsinsatser för personal inom alla vårdverksamheter, för att öka kunskaperna kring bemötande. 

Det är viktigt att alla känner sig trygga och väl mottagna när de söker vård och får omsorg. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika.

Medarbetarna och arbetsmiljön

Välfärdens jobb är livsviktiga jobb. Därför ska välfärdens anställda ha goda förutsättningar och rätt kompetens och stöd. 

Region Blekinges medarbetare ska ha rätt till kompetensutveckling, känna delaktighet och ha inflytande över sitt arbete. Ledarskapet ska vara högt prioriterat, med bra förutsättningar för uppdraget och det stöd som krävs. Bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö är nödvändigt för att Region Blekinge både ska kunna behålla och attrahera kvalificerad personal i alla verksamheter.

Många yrkesgrupper inom välfärden är utsatta för hot, våld och personangrepp. Det är helt oacceptabelt. Som arbetsgivare har Region Blekinge ett mycket stort ansvar att förebygga och hantera risker och incidenter. Det ska vara nolltolerans mot personangrepp, hot och våld i tjänsten.

Vi vill ha ett mer närvarande politiskt ledarskap i personalfrågorna utan att rucka på parternas ansvar och roller. Politiken måste ta sitt ansvar för att skapa förutsättningar så att Region Blekinge kan vara en attraktiv arbetsgivare.

Region Blekinge ska vid alla upphandlingar ställa arbetsrättsliga villkor i nivå med relevant gällande svenskt kollektivavtal. Regionen ska också ställa krav på socialt ansvarstagande och anställning av lärlingar.

Nej till hyrpersonal och gräddfiler

Hyrberoendet är ett gissel för sjukvården i hela landet. Konsekvenserna är dyrare vård, otrygghet för patienterna och sämre arbetsmiljö för den egna personalen. 

När vi ska träffa samma läkare varje gång kan vi inte ha tillfälliga hyrläkare. 

Vi ska arbeta målmedvetet för att Blekinges sjukvård enbart ska ha fast anställd personal. Det gör vården säkrare och patienterna tryggare samtidigt som vårdpersonalen får en bättre arbetsmiljö. 

Vård ska ges efter behov och på lika villkor för alla. Det är inte storleken på plånboken som ska avgöra vilken vård vi får. Därför ska ingen heller kunna köpa sig före i kön i Blekinges sjukvård. 

Beredskap i kris

Sjukvården har en central roll i det civila försvaret för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar. Därför måste hälso- och sjukvården även i krissituationer fungera alla timmar hela dygnet året om. 

Ett förändrat klimat kommer att ställa ytterligare krav på sjukvården. Värmeböljor, långa perioder med torka, återkommande skyfall, ökar risken för till exempel smittspridning och nya sjukdomar. 

Coronapandemin visade på brister i den svenska sjukvårdens beredskap. Parallellt med de stora nationella satsningar som nu måste göras har även Region Blekinge ett uppdrag att se till så att vi kan lagra läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning, för att stå bättre rustade i framtida krissituationer. 

Därför vill vi

  • Att vårdköerna kortas. 
  • Att väntetiden på akuten kortas.
  • Att alla ska få svar samma dag.
  • Att alla ska erbjudas en fast läkarkontakt på vårdcentralen.
  • Att alla som behöver vård ofta ska få en fast vårdkontakt.
  • Minska hyrberoendet och ha mer fast anställd personal.
  • Utveckla sjukvården genom en aktiv digitalisering.
  • Driva en personalpolitik så att Region Blekinge blir en attraktiv arbetsgivare.

Hela den regionpolitiska valplattformen finner du här!

facebook Twitter Email