Stärk vården av långtidssjuka i covid-19

Motion från Socialdemokraterna i Region Bleknge till Regionfullmäktige.

I ett tidigt skede under covid-19-pandemin konstaterades att vissa patienter hade påtagliga kvarvarande symptom av sjukdomen, även långt efter att de tillfrisknat från den aktiva infektionen. Nu är det känt att samma typ av skador och symtombild som ses i efterförloppet hos många sjukhusvårdade också kan ses hos patienter som vårdats hemma, eller till och med varit närmast asymtomatiska under den aktiva infektionen. Flera patienter har kvardröjande skador på organ och behöver professionell, snabb och adekvat hjälp. Erfarenheter från MERS och SARS pekar på att många patienter drabbas av kvarstående trötthet/fatigue, depression, ångest, posttraumatisk stress eller smärta, och att så många som var femte person inte kunde återgå till arbete efter ett år. 

Allt mer tyder på att bedömning, diagnos och rehabilitering av patienter med så kallad post-covid (även kallat långtidscovid) kommer att bli ett omfattande åtagande även för Blekinges hälso- och sjukvård. Kunskapsläget är också under utveckling. Regeringen har nyligen anslagit 50 miljoner till forskning om post-covid och nya nationella riktlinjer och kunskapsstöd håller på att arbetas fram. 

Region Blekinge behöver vidta åtgärder för att snabbt implementera de nya riktlinjerna för att säkerställa en god och tillgänglig vård och rehabilitering för patienter med långtidssymptom av covid-19. 

Blekinges hälso- och sjukvård behöver beskriva de flödesscheman som behövs för att rehab-kedjan ska fungera, vilka resurser som kan krävas till såväl den specialiserade vården som primärvården, kapaciteten inom den specialiserade vården och primärvården, hur kunskapen om post-covid kan öka inom primärvården samt hur samverkan mellan primärvård och specialiserad vård kring omhändertagandet av patientgruppen behöver utvecklas. 

I flera regioner öppnas särskilda rehabiliteringsmottagningar för post-covid, med specialiserade team, och behovet av en sådan även i Region Blekinge behöver utredas. Det bör även utredas om det finns behov av att utarbeta ett regionalt vårdprogram eller liknande riktlinjer, som tydliggör hur patienter som söker för långtidssymptom av covid-19 i Blekinge ska omhändertas, hur utredningen ska gå till, samt vart och på vilka indikationer patienterna ska remitteras. 2 

Avsaknad av vårdprogram, riktlinjer och resurser för rehabilitering riskerar att leda till en ofantlig kostnad med långdragna sjukdomsförlopp, patienter som hamnar mellan stolarna och långa sjukskrivningar. Erfarenhet från andra regioner och från andra sjukdomar borde användas för att så fort som möjligt påbörja vägen mot tillfrisknande för patienter med post-covid. 

Med stöd av ovanstående föreslås att Regionfullmäktige beslutar 

Att resurser avsätts för att förstärka rehabiliteringen av patienter med långtidssymptom av covid-19 inom såväl primärvården som specialistvården. 

Att en utredning görs av behovet av en mottagning särskilt riktad till patienter med långtidssymptom av covid-19. 

Att en utredning görs av behovet av ett särskilt regionalt vårdprogram för post-covid 2

För Socialdemokraterna i Region Blekinge 

Christina Mattisson (S) Gruppledare för S-gruppen 

facebook Twitter Email