Regeringen satsar 8 miljarder på jobb.

Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig och många kommer tillbaka i arbete. Samtidigt är det för många som riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet. Därför föreslår regeringen förstärkningar med 8 miljarder kronor inom jobbpolitiken under 2022 med nya åtgärder så att alla kan vara med och ta Sverige framåt efter pandemin.

Regeringens kraftfulla gröna återstart av ekonomin gör skillnad. Krisen i coronapandemins spår är inte över men ekonomin visar styrka i återhämtningen och många kommer tillbaka i arbete. Svensk ekonomi är dynamisk och det pågår en nyindustrialisering där många nya gröna jobb växer fram. Samtidigt är arbetslösheten för hög, i synnerhet långtidsarbetslösheten, och de som står långt från arbetsmarknaden behöver stöd för att komma i arbete.


För Blekinge är det ett välkommet besked. Vi har många lediga jobb men samtidigt en långtidsarbetslöshet som riskerar att bita sig fast. Det behövs stöd och satsningar för att kunna matcha de som går arbetslösa med de lediga jobben som finns.

Magnus Johansson (s)
andre vice ordförande
Regionala utvecklingsnämnden.

”För Blekinge är det ett välkommet besked. Vi har många lediga jobb men samtidigt en långtidsarbetslöshet som riskerar att bita sig fast. Det behövs stöd och satsningar för att kunna matcha de som går arbetslösa med de lediga jobben som finns.”, så kommenterar Magnus Johansson (s) andre vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden satsningen som kommer hjälpa Blekinges företag att hitta rätt kompetens och växa. ”Nu gäller det att moderatstyret i Regionen också höjer tempot i utvecklingsarbetet för att förvalta möjligheterna som regeringen skapar.”

En del av de förslag som regeringen föreslår är:

  • Arbetsförmedlingen förstärks med 500 miljoner
  • Regeringen satsar totalt nästan 2,5 miljarder på insatser för arbetssökande. Insatserna ska bidra till en förbättrad matchning och motverka att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en högre nivå.
  • I syfte att främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd föreslår regeringen att medel tillförs för tidiga insatser för asylsökande m.fl. avseende bl.a. samhällsinformation och insatser som främjar hälsa. Medel till civilsamhälle och kommuner för tidiga insatser för asylsökande föreslås förstärkas med 30 miljoner kronor 2022.
  • För att mildra de ekonomiska konsekvenserna till följd av pandemin föreslås att antalet karensdagar tillfälligt minskas från sex till två dagar under 2022.
  • Regeringen föreslår satsningar på ett nytt omställnings- och kompetensstöd och ett nytt omställningsstudiestöd som del av genomförandet av partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd som slutits mellan Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Kommunalarbetareförbundet, Industrifacket Metall och Svenskt Näringsliv.
  • Sverige kommer behöva betydligt fler med en gymnasial yrkesutbildning på svensk arbetsmarknad de kommande åren och utbildning på gymnasial nivå behöver anpassas för att möta kompetensförsörjningsbehoven. Regeringen föreslår att 33 miljoner tillförs 2022 för att förbättra kompetensförsörjningen genom planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
  • För att flera ska kunna ta de jobb som växer fram ska det också finnas goda möjligheter till utbildning. Regeringen bygger ut Kunskapslyftet och anpassar utbildningsutbudet för att möta välfärdens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov och för klimatomställningen.
  • Möjligheten för företag att rekrytera personal med nyckelkompetenser är viktigt för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. För att särskilt hjälpa unga företag som vill växa att rekrytera och behålla kvalificerad personal föreslår regeringen att reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner utvidgas och förenklas.

facebook Twitter Email