Regeringen presenterar en storsatsning för landsbygden.

Budgetförslaget för 2022 innehåller stora satsningar för en levande och växande landsbygd. Regeringen driver en kraftfull politik för att hela landet ska utvecklas. I Sverige ska alla oavsett var man bor kunna leva, utvecklas och förverkliga sina drömmar.

Satsningarna på landsbygden i budgetpropositionen för 2022 syftar till att skapa fler jobb och hållbar utveckling i hela landet, säkra tillgången till välfärd och service såväl i landsbygd som i städer, öka tillgängligheten genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem och bidra till ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. Hela Sveriges potential ska användas. Tillsammans ska vi ta Sverige framåt efter pandemin och bygga samhället starkare och mer hållbart.

Det omfattande förslaget innefattar all ifrån satsningar på jordbruket, vägunderhåll till att stärka servicen på landsbygden.

 • 2023 – 2027 föreslår regeringen därför en rejäl satsning på åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken
 • En fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och utveckling i hela landet. Utöver ett tillskott om 265,5 miljoner kronor från den historiskt omfattande infrastrukturpropositionen ökas medlen med ytterligare 750 miljoner kronor genom en extra satsning på infrastruktur med fokus på bl.a. det finmaskiga vägnätet på landsbygden.
 • I Budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen därför att det satsas ytterligare 500 miljoner kronor år 2022 på utbyggnaden av bredband i hela landet.
 • Regeringen föreslår att det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara områden tillförs 35 miljoner kronor permanent årligen
 • Satsning på företagsklimatet i glesbygden. Regeringen föreslår därför att det stöd som finns för att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner förlängs. 70 miljoner kronor satsas 2022 och samma belopp för 2023 och 2024.
 • Besöksnäringen ska stärkas. Som ett led i att främja en svensk basnäring som består av företagare i många olika branscher runt om i hela landet, samt därigenom öka sysselsättningen, föreslår regeringen en satsning om 80 miljoner kronor för insatser för besöksnäringens omställning
 • Förstärkning av veterinärs- och djursjukskötarutbildningen
 • Ytterligare satsning för att motverka den ökade vildsvinspopulationen
 • Utvidgad klimatpremie för arbetsmaskiner
 • Stöd till kommuner med särskilda utmaningar
 • Förlängning av det tillfälliga statsbidraget till kommuner med högt flyktingmottagande
 • Förlängd statlig ersättning till temporära beredskapsflygplatser
facebook Twitter Email