Ökad trygghet om du blir sjuk. Regeringen vill förstärka sjukförsäkringen.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi presenterade idag tillsammans med statsminister Stefan Löfven och LO - ordförande Susanna Gideonsson nästa steg i regeringens arbete med att stärka sjukförsäkringen. Regeringen föreslår den mest omfattande satsningen på mycket länge för ökad trygghet i sjukförsäkringen. Den som drabbas av sjukdom och inte kan arbeta ska kunna lita på sjukförsäkringen. Människor måste ges tillräckligt med tid till rehabilitering för att kunna komma tillbaka till sitt eget arbete. De förslag som presenteras innebär sammantaget reformer för cirka tre miljarder kronor årligen.

De huvudsakliga förslagen är:

  • Ökad flexibilitet vid prövning vid dag 365 i sjukpenningen.

Regeringen föreslår att en person ska kunna få sjukpenning även efter dag
365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt
arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen. Detta skapar förutsättningar för
återgång till arbete hos ordinarie arbetsgivare även för dem som behöver en
längre tids rehabilitering.

  • Förändrad arbetsförmågeprövning från 62 års ålder för sjukpenning.

Regeringen föreslår att den som är sjukskriven och har tre år kvar till dess
ålderspension tidigast betalas ut (62 år) ska undantas från bedömningen mot
normalt förekommande arbete. Arbetsförmågan ska i stället fortsätta att
bedömas i förhållande till arbete hos den ordinarie arbetsgivaren.

  • Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen.

För att förstärka den ekonomiska tryggheten i sjukförsäkringen föreslår
regeringen att inkomsttaket höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den
1 januari 2022. De förmåner som enligt regeringens mening bör omfattas av
höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning,
smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

  • Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning.

Regeringen föreslår vidare ett mer flexibelt regelverk för att underlätta för den
som är sjukskriven att återgå i arbete stegvis genom deltidssjukskrivning

  • Lättnader i sjukpenningen för s.k. behovsanställda.

Regeringen föreslår ändringar i sjukförsäkringsreglerna för att öka den
ekonomiska tryggheten för den som kallas in att arbeta vid behov.

facebook Twitter Email