Mer resurser för högre kunskapsresultat och ökad jämlikhet i skolan

Utbildningsminister Anna Ekström och ministern för högre utbildning Matilda Ernkrans har presenterat satsningar på svensk skola och rymden som en del av budgetpropositionen. Det handlar bland annat om att stärka likvärdigheten i svenska skola, utbilda fler skickliga lärare och lägga grunden för ett rättvist skolsystem.

För att Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i världsklass föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 satsningar som uppgår till närmare 2 miljarder kronor, varav drygt 1,3 miljarder är nya pengar.

För skolpaketet handlar det om drygt 1,3 miljarder kronor som ska gå till högre kunskapsresultat, fler skickliga lärare, ökat fokus på kunskap och bildning och en mer jämlik skola.

Om Sverige återigen ska få en av världens bästa och mest jämlika skolor behövs fortsatta reformer. Regeringen tar med denna budgetproposition ytterligare kliv framåt för att förverkliga det målet. Regeringen har bl.a. genom att fortsätta det sedan tidigare initierade arbetet med att förenkla för huvudmännen genom att minska antalet riktade statsbidrag och förenkla administrationen.

facebook Twitter Email