Kraftfulla satsningar på sjukvården och dess personal


I Socialdemokraternas förslag till Budget 2022 satsar vi stort på välfärdens viktigaste resurs – personalen. I vårt budgetförslag kortar vi köerna som har kommit på grund av pandemin och vi lägger resurser på att vi ska bli fler medborgare i Blekinge. 

Det finns dessutom stora satsningar på klimatet, kulturen, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen. 

Här kan du läsa hela Regionplanen 2022-2024 med budget för 2022

50 miljoner till välfärdens viktigaste resurs – personalen
Personalen i sjukvården har varit central i hanteringen av Covid-19. Det handlar om medarbetare som har kämpat hårt under lång tid i första linjen och som nu larmar om en oacceptabel arbetsmiljö. I vår budget prioriterar vi därför att personalen ska få fler kollegor, bättre arbetsmiljö och möjlighet till utveckling i sitt arbete. Vi öronmärker 50 miljoner kronor som ska kunna gå till:

Mer resurser till återhämtning
För att personalen i sjukvården ska kunna återhämta sig tillför vi pengar för återhämtning. Exakt hur de pengarna ska fördelas är upp till verksamheten men de skulle kunna gå till en extra bonus, möjlighet till ledighet och möjlighet till kompetensutveckling.

Fler ska kunna skaffa sig spetskompetens
Fler medarbetare inom sjukvården måste få möjligheten att bredda sin kompetens. Vi tillför resurser för att fler undersköterskor och sjuksköterskor ska kunna specialisera sig på betald arbetstid. Detta kommer ytterligare att höja kompetensen inom prioriterade områden och som en följd av detta skulle vi till exempel kunna få fler psykiatrisjuksköterskor på våra vårdcentraler, vilket är en fördel för patienter som mår psykiskt dåligt. 

Starta utbildningen för akutläkare
Sjukvården i Blekinge är i stort behov av akutläkare som kan slussa patienter rätt vid ankomst till akutmottagningen. Akutläkarna kan vi utbilda själva och det är dags att vi gör det nu. Det finns redan förberett för en akutläkarutbildning och i vår budget finns det resurser för att starta igång denna 2023.

Fler AT-läkare och ST-läkare
I vår budget finns också resurser så att Blekingesjukhuset ska kunna ta emot fler AT-läkare och ST-läkare på våra sjukhus. En oerhört viktig satsning eftersom det är just AT- och ST-läkarna som kan bli våra nya medarbetare på sjukhuset. 

Fler bemanningspooler
Vi vill inrätta fler bemanningspooler som är ett jätteviktigt verktyg för att klara av bemanningen på sjukhusets olika avdelningar och därmed få en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Underbemanning är ett problem som måste lösas eftersom det är en del i återhämtningen för personalen men också för att verksamhetschefer ska få fokusera på att vara ledare för sina medarbetare och dess arbetsmiljö. Och allt hänger ihop: Mår våra medarbetare och våra chefer bra säkrar vi även patientsäkerheten. 

Jämställda löner 
I Region Blekinge ska det inte finnas några osakliga löneskillnader på grund av kön utan vi ska hela tiden arbeta för jämställda löner. Därför tillför vi medel för kartläggning och för att vidta åtgärder för att utjämna eventuella löneskillnader.

Minskat hyrberoende
I Region Blekinge har vi tagit en egen strategi om att kraftigt minska beroendet av hyrpersonal. Med våra tillskott och de åtgärder som vi föreslår för den egna personalen kommer verksamhetens beroende av hyrpersonal att minska. Vi vill hellre ha fast, egen personal än vikarier och därför är vår satsning på personalen oerhört viktigt för vården, för personalen och inte minst för patienterna. 

140 Miljoner till Blekinges sjukvård

Uppdämt vårdbehov – Vi ska korta köerna till sjukvården
Alldeles för många patienter har fått vänta alldeles för länge på vård. Den som är sjuk har rätt att få sin operation, sin behandling eller sitt första besök nu! Det statsbidrag som regeringen tillfört samtliga regioner ska användas på rätt sätt och gå till att korta köerna till sjukvården. För Blekinge handlar det om totalt om 90 miljoner kronor.

Vi måste prioritera de som har drabbats av cancer
Många patienter som har drabbats av cancer har inte fått den vård de behöver. Precis som alla andra regioner måste Region Blekinge hålla de nationella krav som ställs på cancervården. Det handlar om utsatta tider för när behandling och operationer ska ske. Det är oerhört viktigt att prioritera detta. I Blekinge behöver pengarna också användas till en bättre rehabilitering för cancerpatienter. 

Alla patienter ska så klart få vård i tid
Även andra patientgrupper har fått vänta på sin operation eller sin behandling på grund av pandemin. Nu får verksamheten förutsättningar för att för att jobba intensivt med att ta emot patienterna igen och därmed korta köerna. 

Vi satsar på barn och ungas psykiska hälsa
I vår budget ger vi ekonomiska förutsättningar för BUP att korta väntetiderna. Här finns också resurser för Ungdomsmottagningen och Mottagningen för barn och ungas hälsa att utöka sin verksamhet i varje kommun. Det finns även möjligheter till att satsa på bättre öppettider när barn och unga kan komma och även på digitala kontakter som passar unga. 

Vi stärker kvinnohälsovården
Statsbidragen för kvinnors hälsa och förlossningsvård förlängs. Det innebär att vi kan fortsätta att utveckla kvinnohälsovården i länet. Pengarna ska också gå till att stärka vårdkedjan före, under och efter förlossning med särskilt fokus på att minimera antalet förlossningsskador. 

Mer resurser till jämlik hälsa i Blekinge 

Ett nytt folkhälsolyft för barn, unga, samt äldre – 2 miljoner
Inställda aktiviteter under Coronapandemin har hindrat barn och unga att delta i fysiska aktiviteter men även möjligheten att få utöva kulturaktiviteter. Kraven på avstånd har minskat möjligheten till social samvaro inte minst för äldre personer. Även i den här budgeten (vi har tidigare satsat två miljoner i ett S-märkt Folkhälsolyft) tillför vi extra medel för att öka unga och äldres fysiska och psykiska hälsa i ett nytt folkhälsolyft.

Permanent sommarlovskort till barn och unga – 3 miljoner
Att kunna åka gratis på buss och tåg under sommaren ger barn och unga möjligheten till ett fartfyllt och socialt sommarlov. Gratis resor i kollektivtrafiken underlättar dessutom för våra ungdomar att ta sig till och från sitt sommarjobb. Vi vill att sommarlovskortet ska bli permanent från och med 2022. 

Ett helt nytt Seniorkort
För att bryta isoleringen hos många äldre och samtidigt ge kollektivtrafiken en skjuts efter pandemin vill vi införa ett helt nytt Seniorkort inom Blekingetrafiken. För hundra kronor i månaden ska den som är 65 år eller äldre kunna resa hur många gånger som helst på vardagar mellan klockan 9 och 15 och 18 och 24. 

Storsatsning på kulturen – drygt 16 miljoner på tre år
För att stärka kulturens roll i Blekinge tillför vi medel som ska gå till flera satsningar. Förutom resurser för att genomföra Kulturplanen vill vi lyfta fram dessa S-satsningar:

Sölvesborg ska bli ett centrum för evenemang och festivaler
Det är viktigt att kulturen finns närvarande i hela länet. Karlskrona har ett fokus på film- och tv-produktion, Karlshamn är centrum för dans- och scenkonst, Ronneby för bild och form och vi vill att Sölvesborg ska bli ett centrum för evenemang och festivaler. 

Vi fördubblar antalet arbetsstipendier inom kulturområdet
Idag finns det 15 stycken arbetsstipendier att söka. Vi vill utöka den möjligheten och fördubblar antalet stipendier i vårt budgetförslag. 

Vi ska skapa ett attraktivt Blekinge 

Största utmaningen – vi måste bli fler blekingar – 4 miljoner
En av Blekinges största utmaningar är att vända trenden med en minskade befolkning. De senaste tre åren har Blekinge minskat med 600 personer medan våra grannregioner Kronoberg och Kalmar har ökat sin befolkning relativt kraftigt. Det här vill vi ändra på. Exempel på åtgärder kan vara att samla hela Blekinge till en temadag för att skapa förutsättningar för en växande befolkning. Mer långsiktigt vill vi ha en kommission som arbetar med frågan fram till dess att vi har en befolkningsutveckling i paritet med våra grannregioner. I vår budget finns pengar för att börja arbetet för fler invånare och skapa ett mer attraktivt Blekinge.

Stärka länets näringsliv – skapa fler jobb – 5 miljoner
I vår budget tillförs medel att kunna anställa personer som konkret kan jobba med att stärka vårt näringsliv och därmed skapa fler jobb. Det handlar om två tjänster 2022, tre tjänster 2023 och därmed fyra tjänster 2024. Vi avsätter också permanenta pengar för att säkra finansiering av industriklustret TechTank.  

Stöd för små och medelstora företag för grön återstart – 8 miljoner
Genom en satsning från den socialdemokratiskt ledda regeringen får Blekinge extra resurser för att stödja återstarten för små och medelstora företag. Stödet är en viktig del för länets företag i arbetet med att ställa om till en mer grön utveckling. 

Flygbuss även från västra Blekinge 
Att kunna ta bussen till och från flyget är en viktig del i näringslivets och privatpersoners möjligheter att kunna resa till och från Stockholm, och nu även Frankfurt. Men det är inte bara från den östra delen av länet som det ska gå smidigt att ta sig till flygplatsen i Ronneby. I vår budget satsar vi därför på en anropsstyrd Flygbusslinje från västra Blekinge till Ronneby Airport. 

Offensiv för klimat, forskning och innovation 

Att stoppa den globala uppvärmningen med ett offensivt klimatarbete är samhällets största utmaning, och detta arbete börjar lokalt. I vårt budgetförslag finns därför flera viktiga klimatsatsningar. 

Även sjötrafiken ska drivas av fossilfria drivmedel 
Kollektivtrafiken i Sverige blir allt mer fossilfri och i Blekinge drivs idag all landbaserad kollektivtrafik med fossilfria drivmedel. Men vi är inte riktigt nöjda där och i vår budget avsätter vi därför medel för att även sjötrafiken ska bli fossilfri.

Ny tjänst för klimat- och miljöarbete – 1 miljon kronor
Vi vill också inrätta en tjänst för miljö- och klimatarbete i det regionala utvecklingsarbetet. Denna tjänst ska bland annat kunna bidra till det länsgemensamma arbetet med handlingsplaner för klimatarbete.  Med den här tjänsten förstärker regionen också sina möjligheter att söka och ta hem medel från EU:s fonder för grön återstart. 

Cykeln på bussen
Det behövs klimatssmarta sätt att pendla, för att ta sig mellan hem och fritidsintressen eller för längre resor. I vår budget ger vi ett uppdrag till Trafiknämnden att utreda möjligheterna för att åter igen kunna ta med cykeln på bussen och därmed underlätta för Blekinges medborgare att kunna resa klimatsmart. 

Klimatsmarta arbetsplatser – 2 miljoner
Vi har också avsatt pengar för det interna klimatarbetet. Vi vill att verksamheterna ska kunna göra de klimatsmarta åtgärderna som behövs på sina arbetsplatser. I Budgeten avsätter vi därför extra resurser för att regionens medarbetare och verksamheter ska kunna göra klimatsmarta val på jobbet. 

Pengar till innovation och forskning för ett bättre klimat – 5 miljoner

Men klimatfrågan är inte bara en intern fråga för Region Blekinges egna verksamheter. Det behövs ett tydligt regionalt ledarskap för att minska länets samlade klimatavtryck.  Därför avsätter vi permanenta pengar för att Region Blekinge, i samverkan med till exempel BTH, Boverket och näringslivet ska bli en tydlig motor i detta arbete. En konkret sak som vi vill att detta ska leda till är en klimatbudget för hela Blekinge.

För mer information kontakta:

Regionråd Christina Mattisson: 0709-313009
Regionråd Magnus Johansson: 0708-109850
HSN:s andre vice ordförande Markus Alexandersson: 0728-804423

facebook Twitter Email