Ingen ska kunna köpa sig före i kön!

Motion till Regionfullmäktige gällande privata sjukförsäkringar.

Hälso- och sjukvård ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga, det uttrycks tydligt i hälso- och sjukvårdslagen och bör betraktas som en självklarhet. I takt med att antalet privata sjukförsäkringar har ökat och genom det obligatoriska vårdvalets möjlighet till fri etableringsrätt har denna princip urholkats. 

Vårdföretag med avtal med regioner inom ramen för vårdvalssystemet, erbjuder försäkringsbolagens kunder vård snabbt och har extra intäkter genom avtal med försäkringsbolag. Intresseorganisationer och vårdgivare försvarar sig mot kritiken att försäkringskunder går före vanliga patienter med att de bara tar emot dessa patienter när de har en överkapacitet. Men grunden för privata sjukförsäkringar och skälet till att människor betalar extra för dessa är just möjligheten att gå före i kön. 

Att ta emot offentliga medel och samtidigt ta emot försäkringsbolagens kunder innebär dels att skattemedel subventionerar försäkringskunder dels att dessa patienter tränger undan de patienter som inte har privat sjukförsäkring. Det är orimligt. 

Skattemedel finansierar idag vårdgivarnas lokaler, personal och andra omkostnader och dessa har inga extra kostnader för att ta emot försäkringspatienter. Det gör att försäkringsbolagen kan hålla nere kostnaderna och göra det mer attraktivt att teckna försäkringar och bidrar därmed till en marknad där patienter kan köpa sig före i kön. 

Det ska inte vara möjligt för vårdgivare inom Hälsoval Blekinge att samtidigt som man mottar blekingarnas skattemedel och tar sig an uppdrag enligt regelboken för Hälsoval Blekinge, även teckna avtal med försäkringsbolag och ta emot patienter inom ramen för detta. Därför bör regelboken revideras så att detta ej blir möjligt. 

Med stöd av ovanstående föreslås att Regionfullmäktige beslutar 

Att i regelboken för Hälsoval Blekinge 2022 tillföra bestämmelse om att ackrediterade vårdenheter inte ska ha möjlighet att ha avtal med försäkringsbolag för att ta emot patienter som ges vård inom ramen för en privat sjukförsäkring

För Socialdemokraterna i Region Blekinge 

Christina Mattisson (S) Markus Alexandersson (S) Gruppledare för S-gruppen Ledamot fullmäktige 

facebook Twitter Email