Blekinge har goda möjligheter – om vi gör rätt!

Onsdagen den 23 februari ska Regionfullmäktige fatta beslut om Blekinges regionala utvecklingsstrategi.

Det är det dokument som pekar ut färdriktningen för hur vi tycker att hela Blekinge ska utvecklas framåt. Låt oss vara tydliga med en sak inledningsvis – Blekinge har fantastiska möjligheter att utvecklas bra i framtiden. Men för att det ska ske måste vi ta rätt beslut baserat på hur nuläget ser ut och vart vi vill. 

Precis som föreslås i strategin behöver vi, genom snabbare möjligheter att resa, knyta Blekinge tätare samman men också närmare de större städerna i vårt närområde samt storstadsregionen Malmö/Köpenhamn. 

Vidare behöver vi vässa oss ytterligare på områden där vi redan är starka, exempelvis inom vår världsledande industri men också genom att fortsätta utveckla besöksnäringen. Samtidigt ska vi ge förutsättningar för att stärka människor som bor i Blekinge. Vi vill göra det bland annat genom goda möjligheter till utbildning genom hela livet och ett aktivt arbete för en jämlik och jämställd hälsa.

Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin har pågått sedan hösten 2019. Många möten med olika delar av Blekinge har genomförts och drygt 50 organisationer, företag och privatpersoner har lagt ner kraft och energi på att lämna förslag under remisstiden i somras. Det är en styrka som visar på ett stort engagemang och en vilja att vara med och stärka Blekinges utveckling. 

Vi socialdemokrater har bidragit med en rad förslag i detta arbete. Vi hade gärna sett ett tydligare fokus på fler jobb och grön omställning samt större tydlighet på Blekinges behov av samverkan med omgivande regioner. Men kanske främst på hur Blekinge ska växa befolkningsmässigt. Vi fick gehör för en del men inte allt. Men så fungerar det politiska arbetet.

Nu är vi framme vid beslut och efter en hel del kompromissande och diskuterande har vi ett förslag till regional utvecklingsstrategi som kommer att tjäna Blekinge väl. Det är viktigt att vi har en bred enighet i dessa frågor och vi har verkligen försökt att bidra i det arbetet så gott vi kunnat utan att vara i styrande ställning.

Tillit, tilltro, hopp och framtidstro är några ord som återkommer i strategin. Vi vill verkligen lyfta fram detta.

Det är inte bara fyra ord utan fyra ord som markerar det kitt som håller ihop ett samhälle och på vilka en god utveckling vilar bekvämt. Vi har goda möjligheter att skapa ett Blekinge där människor, företag kan känna framtidstro och växa sig starka. 

Detta arbete kräver ett tydligt ledarskap som har både vilja och förmåga att samla hela länet och vara en stark och tydlig röst för Blekinge. Vi vill gärna ta det ledarskapet efter valet i höst. Vi vill det för vi älskar Blekinge och har en stark tro på att ett samlat Blekinge går en ljus framtid till mötes. 

Fram till dess kommer vi fortsätta att konstruktivt och oförtrutet arbeta för Blekinges bästa.

Christina Mattisson (S), regionråd i opposition

Magnus Johansson (S), regionråd i opposition

facebook Twitter Email