Satsa på primärvården

Pandemin har visat att äldre och kroniskt sjuka är mest utsatta. Erfarenheterna måste leda till ett större fokus på hälso- och sjukvårdens möjligheter att ta hand om dessa patienter. Därför måste vi satsa mer på primärvården.

Alltför länge har diskussionen ensidigt handlat om att förbättra för dem som inte är mycket eller ofta sjuka och väldigt sällan har behov av sjukvård. Det har skett på bekostnad av äldre och kroniskt sjuka.

Det är viktigt att de som inte behöver vård så ofta är nöjda med den vård de får när de väl tar del av den. Allra viktigast är dock att hälso- och sjukvården organiseras för dem som behöver den allra mest.

Hälso- och sjukvården ska se till att patienter som ofta återkommer snabbt får möta personal med rätt kompetens. Därför ska det till exempel finnas cancervård med hög tillgänglighet och kvalitet i alla dess led liksom en kvinnohälsovård som tar sig an de brister som alltför ofta uppmärksammas. Det ska också finnas en hälso- och sjukvård som bättre än i dag kan möta människors psykiska ohälsa.

I jämförelse med andra länder har Sverige liten andel allmänläkare, det vill säga läkare som är specialister på att möta patienter oavsett sjukdomsbild. Allmänläkaren är den som träffar patienten först och som ofta har mest regelbunden kontakt med patienten.

Därför är det viktigt, för både vårdens kvalitet och patientens upplevelse, att man får möta samma läkare. I dag ser det inte alltid ut så. Det finns alldeles för få allmänläkare, många av dem hyrs dessutom in under kortare perioder vilket försvårar möjligheten till den så viktiga kontinuiteten, både för patienten och för arbetet på en vårdcentral.

Region Blekinge måste göra mer för att dels ha fler allmänläkare i tjänst, dels att fler ska vara fast anställda. Det kräver inte bara en rad olika enskilda åtgärder. Det måste finnas en gemensam hållning om att mer av sjukvårdens resurser ska satsas på primärvården, och mod för att prioritera resurserna. Region Blekinge måste också jobba annorlunda och mer intensivt för att minska beroendet av hyrpersonal.

Äldre och kroniskt sjuka riskerar ofta att hamna mellan stolarna, inte minst i samband med inläggning på sjukhus. Ambitionen måste vara att undvika inläggning och utföra mer vård i hemmet. Det kräver resurser och god samordning, som i dag inte alltid fungerar tillfredsställande.

Blekinges sjukvård behöver utveckla och inrätta ännu fler mobila team och samarbetet både mellan kommun och region och mellan sjukhuset och ansvariga vårdcentraler behöver fördjupas. Vi har under flera år drivit frågan om mobil närvård och ökad samordning mellan kommunens personal och läkare, både från primärvården och sjukhuset. Den utvecklingen får dock inte ske på bekostnad av vårdcentralerna. Dessa är i allra högsta grad hjärtat i hälso- och sjukvården.

Vårdcentralerna ska, och vill också, arbeta förebyggande. Det handlar om att skapa förtroendefulla relationer och samtal och ge förutsättningar för patienten att förändra levnadsvanor och ta större ansvar för sin hälsa. Därför har vi också drivit på för att vården ska erbjuda riktade hälsosamtal till flera åldersgrupper. Det handlar också om att identifiera ohälsa, som nödvändigtvis inte är det som patienten sökt vård för, och vara en ingång för vård även kring psykisk ohälsa.

Med en ökad medvetenhet om äldre och kroniskt sjukas utsatthet är det ett utmärkt läge för att skynda på nödvändiga satsningar på primärvården. Vårdcentralerna måste få ännu bättre möjligheter att arbeta förebyggande och erbjuda en tillgänglig vård med god kontinuitet.

Christina Mattisson, regionråd och gruppledare för (S) i Region Blekinge
Markus Alexandersson (S) och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

facebook Twitter Email