Vart tog folkhälsolyften vägen?

Vart tog folkhälsolyften vägen? Efter förslag från (S) beslöt Region Blekinge i februari att avsätta 1 miljon kr till två så kallade folkhälsolyft. Det handlar om riktade insatser till äldre och deras hälsa, och jämlika möjligheter till kultur. Tanken är att länets idrotts-, pensionärs- och kulturföreningar både ska medverka och arrangera. Men inget av detta har ännu kommit igång. Och nu vill Christina Mattisson regionråd (S) veta varför. På regionfullmäktige den 8 maj, ska moderaten och regionrådet Alexander Wendt svara.

Interpellation 
Till Regionstyrelsens ordförande Alexander Wendt (M) 

Vart tog Folkhälsolyften vägen?
Enligt Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge, är god folkhälsa ett ansvar för samhället i vid mening. I sin slutrapport skriver man bland annat att ”Ett ideal bör vara att samtliga samhällsaktörer inser sitt ansvar för folkhälsan och individens behov av stöd genom livet för att kunna upprätthålla en god hälsa.” Blekingekommissionen lyfter också fördelning av resurser och att skapa förutsättningar även för äldres sociala deltagande. 

I vårt förslag till regionplan för åren 2019 – 2021 avsatte vi pengar för två, som vi kallade det, folkhälsolyft. Vi ville likt Blekingekommissionens rekommendationer se en stor och omfattande satsning på äldres hälsa, som ett sätt att också bryta isoleringen som en ålderdom kan innebära, och för att stärka idrottsrörelsen och länets pensionärsorganisationer. Vi avsatte också pengar till ett folkhälsolyft inom kulturområdet, för att stärka kulturens föreningar och organisationer.

På förslag från oss Socialdemokrater beslöt Regionstyrelsen (13 februari) att avsätta 500 000 kr till ett folkhälsolyft med särskild inriktning mot ”Äldres hälsa – hela livet” och 500 000 kr till ett folkhälsolyft med särskild inriktning på ”Jämlik hälsa kultur”.

Det har nu gått nästan 3 månader sedan beslutet fattades men regionstyrelsen har inte fått någon återkoppling eller information om hur dessa två nya satsningar genomförs. Mot bakgrund av detta är min fråga till regionstyrelsens ordförande:

Karlskrona 2019-04-26

Hur har du som regionstyrelsens ordförande agerat för att dessa två angelägna folkhälsolyft ska komma igång?

Christina Mattisson ,gruppledare och regionråd (S)

facebook Twitter Email