Socialdemokraterna vill ha en bra omsorg för alla!

För att möta de ökade behoven i äldreomsorgen har den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat stora resurser för att få in fler händer i omsorgen. Det har bland annat kunnat ske genom det så kallade äldreomsorgslyftet som är en stor reform för att stärka möjligheter till utbildning och kompetens inom omsorgen.

Detta har lett till en permanent resursförstärkning med statliga pengar till kommunernas äldreomsorg. Vi socialdemokrater i Ronneby vill att dessa resurser nu ska användas till det de är till för. Det verkar i dag osäkert om så kommer ske här i Ronneby kommun. 

I Ronneby ser vi att den borgerliga reformen om införandet av LOV, lagen om valfrihet, har påverkat den kommunala verksamheten. Det har lett till privatiseringar av vård och omsorgsboende. På grund av det står nu kommunen inför en omställning med neddragningar av kommunala omsorgsboendeplatser. 

Det får konsekvenser för kommunens budget och det påverkar kommunens medarbetare och omsorgen som helhet. En av konsekvenserna är att personaltätheten sänkts på kommunala vård- och omsorgsboenden, tvärtom vad vi socialdemokrater vill. Vi socialdemokrater vill se fler anställda, fler som kan hjälpa till att ta hand om våra gamla och sjuka.

Äldreomsorgslyftet med satsningar på utbildning och kompetensutveckling för vår personal i omsorgen är otroligt bra och viktigt. Vår personal ska vara utbildad och ha den kompetens som krävs för att utföra sina jobb. För att stärka detta ytterligare vill vi därför att ett Vård- och omsorgscollege startar i regionen.

Ronneby behöver hitta en stabilitet och trygghet i hur vård och omsorg ska bedrivas. En jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet ska vara fokus. Vi ska främja de äldres hälsa genom fler möjligheter till fysisk träning, näringsrik mat och social samvaro i förebyggande syfte så de mår bättre och får en bra livskvalitet på äldre dagar. De äldres behov av omsorg ska alltid komma i första hand.

Annette Rydell (S) 2:e vice ordförande, Vård- och omsorgsnämnden i Ronneby

facebook Twitter Email