S regionplan och budget 2020

Under tisdagen presenterade socialdemokraterna sin Regionplan 2020–2022 med budget för 2020.

 För ett hållbart, jämställt och jämlikt Blekinge 

Vår grundläggande utgångspunkt i all politik vi bedriver är ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Vi vet att ett sådant samhälle är ett tryggt samhälle och där människor vågar prova nya idéer. 

Här kan du läsa hela regionplanen och budget 2020

Medarbetarna är Region Blekinges viktigaste resurs. Vi vill fortsätta prioritera satsningar som ger en bättre arbetsvardag och får fler att söka sig till yrken i våra verksamheter. Välfärdens medarbetare har rätt till en hållbar och utvecklande arbetsmiljö och att känna sig sedda, hörda och värdefulla. 

Omställningen till nära vård är nödvändig för att skapa en god och samordnad vård som främjar jämlik hälsa. Målet är också att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling utifrån deras förutsättningar och behov. Det är nödvändigt att detta arbete fortsätter i oförminskad takt. 

Blekinges regionala utvecklingsstrategi är den samlande strategin för Blekinges tillväxt- och utvecklingsarbete. Strategin är ett viktigt verktyg för en gemensam färdriktning i arbetet med ett hållbart och attraktivt Blekinge. Målet är ett Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök. 

Det är viktigt att Blekinges utveckling bidrar till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Utvecklingsarbetet behöver drivas på bred front och i bred samverkan. Alla Blekingebor oavsett kön, ekonomi, bostadsort eller bakgrund ska ha samma möjlighet till ett bra liv och en god hälsa. 

Budget och Regionplan 2020 Region Blekinge har en ansträngd ekonomi och ett högt kostnadsläge. Detta gäller särskilt för hälso- och sjukvårdens verksamheter. Den demografiska utvecklingen innebär fler äldre och yngre men färre i arbetsför ålder. Samtidigt finns fortsatt stora investeringsbehov och krav på tillgänglighet och miljöanpassning, med ökade investeringsutgifter och driftskostnader som följd. 

Region Blekinge behöver likt övriga regioner bromsa konstadsutvecklingen och göra betydande effektiviseringar. Men Socialdemokraterna accepterar ingen chockhöjning av patientavgifter.

Nära, jämställd och jämlik vård 
Hälso- och sjukvården i Blekinge ska i största möjliga mån ges så nära medborgaren som möjligt. Om behovet inte kräver ambulans eller akutsjukhusets resurser ska vårdcentralen vara dörren in. 

En ökad kontinuitet är ett av de viktigaste målen för omställningen till nära vård. Patienter och anhöriga ska uppleva en trygghet i kontakten med hälso- och sjukvården i Blekinge. 

För att medborgarna ska känna tillit till den nära vårdens instanser är en förbättrad tillgänglighet avgörande. Den som söker kontakt med sjukvården ska få det snabbt och uppleva att det är möjligt att få rätt vård och stöd. Den nära vården måste organiseras så att blekingarna upplever en god tillgänglighet, bland annat när det gäller öppettider och möjlighet till fler bokningsbara tider men också utbudet av användarvänliga e-tjänster. 

➢ Omställningsresurs Nära vård: 15 miljoner kr 

➢ Fler undersökningsmetoder för riskgruppen kvinnor med täta bröst. 

➢ Ätstörningsenheten, ökad bemanning: 0,7 miljoner kr. 

➢ Influensavaccin till samtliga riskgrupper: 0,2 miljoner kr. 

➢ Cancervården får pengar till fler kontaktsjuksköterskor. 

➢ Folktandvården, rekrytering av tandläkare och för barn och ungas behov: 9 miljoner kr. 

Folkhälsa 
Enligt Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge är god folkhälsa ett ansvar för samhället i vid mening och samtliga samhällsaktörer bör inse sitt ansvar. Kommissionen föreslår tydligare politisk samverkan och styrning på regional nivå samt en långsiktig handlingsplan. 

Andelen äldre ökar i Blekinge och med fler äldre i befolkningen följer fler sjukdomar och ett ökat vårdbehov. Blekingekommissionen för jämlik hälsa har uppmärksammat äldres situation och gör iakttagelsen att äldre riskerar att hamna i social isolering som kan leda till psykisk ohälsa. 

Socialstyrelsens rapporter visar att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre personer som är över 65 år, än hos yngre personer som är mellan 18 och 64 år. Enligt Folkhälsomyndigheten är ångest och depression särskilt utbrett inom gruppen 77 år och äldre. Utmaningen ligger i att identifiera de äldre personer som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Detta för att kunna motverka negativa konsekvenser av förändringar i hälsa, funktionsförmåga och sociala förhållanden. 

Det finns stora vinster både mänskligt och ekonomiskt med att så tidigt som möjligt identifiera och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. Insatserna kräver samverkan på bred front och aktiva handlingsplaner. Arbetet för att skapa jämlik hälsa börjar med barn och unga. 

Den nya barnrättslagen ska tydliggöras i strategiska sammanhang och i alla åtgärder och beslut i Region Blekinge. Ett barnrättsperspektiv ska finnas i samtliga styrande dokument och budgetdokument är särskilt viktiga. 

➢ Folkhälsolyften Jämlik hälsa och kultur samt Äldres hälsa idrott hela livet. 1 miljon kr. 

➢ Blekinge idrottsförbunds Jämställd, jämlik och inkluderande idrott. 0,5 miljoner kr. 

➢ Folktandvårdens förebyggande arbete i skolor samt förskolor. 0,6 miljoner kr. 

➢ Riktade hälsosamtal och 65+ ska vara en prioriterad grupp. 

➢ Sommarlovskort till barn och sommarjobbande unga. 3,1 miljoner kr 

Attraktiv Arbetsgivare och Kompetensförsörjning 
Blekinges arbetsmarknad behöver förutsättningar för att vidgas och bli mer attraktivt för yngre arbetskraft och framför allt för unga kvinnor. Jämställdhet är en av nycklarna till Blekinges utveckling och Region Blekinge måste fortsätta att aktivt analysera möjliga orsaker till den könsuppdelade arbetsmarknaden och ta fram insatser för att bryta de könsstereotypa yrkesvalen. 

Kompetensförsörjningen är en av Blekinges viktigaste utmaningar. Arbetet att driva och vidareutveckla en regional kompetensplattform ska ledas på politisk regional nivå. Kompetensdialogen med näringsliv, kommuner och utbildningsanordnare ska ledas av regionstyrelsens ordförande. Ansvaret för till exempel näringslivsutveckling och utbildning behöver tillvaratas när Arbetsförmedlingen reformeras. 

Region Blekinge ska ha högt tempo i arbetet med rätt använd kompetens (RAK) och implementera nytänkande vad gäller arbetets organisering parallellt med införandet av ny vårdplatsorganisation och i arbetet med bemanningstal och schemaläggning. 

Region Blekinge ska aktivt fortsätta att minska beroendet till hyrpersonal och löpande utvärdera handlingsplaner och strategier.

Region Blekinge står inför en stor omställning med en övergång mot ett processorienterat arbetssätt, ett personcentrerat förhållningssätt och en digitaliserad verksamhet. Medarbetare ska ha möjlighet till den kompetensutveckling som behövs för att kunna bidra på ett bra sätt. 

Region Blekinge ska arbeta aktivt med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Regionhälsan behöver särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatserna. Genom att identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa kan Regionhälsan bidra till att tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare fångas upp och åtgärdas. 

När medarbetare slutar är det av stor vikt att ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter, för att öka kunskapen om hur Region Blekinge kan bli bättre att attrahera och behålla medarbetare. Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. 

Folkhögskolan med sin unika pedagogik har en viktig roll i det svenska utbildningssystemet och är en nyckelfaktor för att stärka likvärdigheten. Undervisningen utgår från deltagarnas unika förutsättningar och stor vikt läggs vid den personliga utvecklingen. Folkhögskolan i Blekinge får bättre förutsättningar med en heltidstjänst som biträdande rektor. 

➢ ST-läkare arbetsmedicin på Regionhälsan, arbetsmiljöarbete. 0,6 miljoner kr. 

➢ Öronmärkta pengar för jämställda löner motsvarande 4 miljoner kr under två år. 

➢ Friskvårdsbidraget höjs och utredas för att förändras. 1 miljon kr. 

➢ Biträdande rektor på Folkhögskolan i Blekinge. 0,4 miljoner kr 

➢ Start av egen utbildning av akutläkare. 

➢ Vård- och omsorgscollege ska starta nästa år. 

➢ Pengar för kompetensutveckling inom personcentrerad vård. 

➢ Resursförstärkning Kompetens, Regionala Utvecklingsnämnden. 1 miljon kr. 

Hållbar verksamhet 
För att bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet ska Region Blekinge arbeta för att minimera klimat- och miljöpåverkan, minska ohälsan samt för att främja en hållbar utveckling såväl inom verksamheten som för hela Blekinge. 

Region Blekinge ska vara drivande i att utveckla Agenda 2030 till ett centralt ramverk för den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Enligt redan beslutad Miljö- och hållbarhetsplan ska Region Blekinge under 2020 bland annat 

  • • ta fram en avfallsplan för att minska uppkomsten av avfall, minska det farliga avfallet och öka andelen återanvändning och återvinning 
  • • ställa och följa upp miljö- och hållbarhetskrav vid samtliga upphandlingar 

Region Blekinge ska vara en social hållbar organisation och aktör. Region Blekinges arbete med social hållbarhet ska kunna mätas i tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom organisationen. 

Enligt miljö- och hållbarhetsplanen ska Region Blekinge under 2020 bland annat 

  • • säkerställa ett systematiskt arbete för att följa upp barns fysiska och psykiska hälsa 
  • • främja förutsättningarna för medborgarnas inflytande genom att vara en transparent och öppen organisation. 

Demokrati och inflytande Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit allt viktigare för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge lyfter medborgardialogens betydelse för ett effektivt arbete för jämlik hälsa. 

I Blekinge finns ett stort antal föreningar och organisationer inom civilsamhället, och med verksamheter som engagerar länets invånare kring gemensamma intressen. För att ge fler medborgare möjlighet att engagera sig behöver Region Blekinge fortsätta utveckla en mångfald hållbara och långsiktiga samverkansrelationer med civilsamhällets folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, fackliga organisationer, sociala företag och kooperativ med flera. 

➢ Inrätta forum för medborgardialog för att skapa delaktighet för länets invånare och förtroende för Region Blekinge. 

➢ Inrätta Dialogforum med civilsamhällets organisationer och föreningar för att möjliggöra fortsatt samhandling och överenskommelser. 

➢ Region Blekinge ska utreda en visselblåsarfunktion. 

Kontaktuppgifter: 
Christina Mattisson Regionråd och 1:e vice ordförande Regionstyrelsen, mobil 0709313009 
Markus Alexandersson 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, mobil 0728804423 
Magnus Johansson 2:e vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, mobil 0708109850 

facebook Twitter Email