Leverans av S-vallöften för 2020

Det är snart jul och nytt år och vi skulle vilja passa på att påminna lite om vår Socialdemokratiska politik som vi redan sett eller kommer att se mer av nästa år.

Budgeten för 2020 innehåller många delar av det som vi socialdemokrater gick till val på 2018. Vi vill gärna berätta för dig om några av de löften som levereras nästa år tack vare Socialdemokraterna! 

De viktigaste satsningarna är:

Resurstillskott till välfärden – Pensionerna dvs. sänkt pensionärsskatt samt förstärkt grundskydd i garantipensionen – Historisk satsning på polisen.

Men totalt handlar det faktiskt om 30 löften som vi helt eller delvis uppfyller! Här är tio riktigt sossiga exempel: 

1: Fem nya välfärdsmiljarder. För Blekinges del handlar det totalt om 55 miljoner kronor för 2020. En kommun där pengarna är uppskattade är Olofström som får 4.6 extra miljoner i statsbidrag och dessutom utöver det får ta del av ett utökat kostnadsutjämningsbidrag. Olofström tillhör även en av de kommuner som får ta emot extra pengar på grund av att man har tagit emot många nyanlända de senaste fyra åren. 1.6 miljoner totalt för 2020. Kommunalrådet Morgan Bengtsson berättar om vikten av de extra pengarna:
– Vi vet inte till 100 procent när de stora kostnaderna kommer, men vi vet till 100 procent att de kommer. Då är det av yttersta vikt att vi rustade för dessa tider med en hållbar ekonomi. Det nya kostnadsutjämningssystemet, till exempel, gynnar Olofström och ska ge oss mer pengar i kassan varje år. Pengar som kommer väl till pass i det fortsatta arbetet framåt. 2020 gör vi extra satsningar inom Kultur & fritid, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen för att behålla och utveckla värdefulla tjänster och verksamheter. På sikt har vi stora investeringar som behöver göras bland annat ett nytt äldreboende, då känns det tryggt att Olofström har en stabil ekonomi.
Läs mer om välfärdsmiljarderna här!

2: Mer pengar till polisen och rättsväsendet. Strax före jul anställdes 546 nya poliser i hela landet, 105 nya poliser i hela polisregion Syd och polisområdet Blekinge och nordöstra Skåne fick 16 nya poliser. Det är en början på en historisk satsning på polisen med ett mål om 10 000 fler polisanställda fram till 2024. Men när polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför gör regeringen även satsningar i budgeten för 2020 för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse tillförs totalt ca 700 miljoner kronor under 2020. 
Läs mer om satsningarna på rättsväsendet här!

3: Bättre ekonomi och nya insatser för pensionärer. I budgeten för 2020 satsar regeringen på ett äldrepaket innehållande sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Skatten sänks för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018 och sedan 2014 har pensionärerna i Blekinges fått en genomsnittlig skattesänkning på 652 kronor per månad. 

Regeringen satsar också på att förbättra grundskyddet för de pensionärer som har det sämst ställt. Det ger mer pengar i plånboken för 675 000 pensionärer i hela Sverige från år 2020. Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad. Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för den som är ogift och till 3 500 kronor per månad för den som är gift. Det innebär att pensionärerna i Blekinge län som får ett förbättrat grundskydd får en genomsnittlig högre disponibel inkomst om 214 kr per månad.
Läs mer om satsningarna här!

4: Ännu fler satsningar på äldre. Regeringens satsar 950 miljoner på ännu fler insatser för äldre. Medlen riktas mot kommunerna med ett brett mandat för att ge dem möjligheten att genomföra insatser för bättre vård och omsorg om personer med demens samt riktade insatser mot ensamhet bland äldre, investeringar i nya äldreboenden, digitalisering inom äldreomsorgen samt verksamhet inom civilsamhället för att bryta ensamhet och främja idrott för äldre.Bland annat satsas 20 miljoner för på livslångt idrottande och 20 miljoner för att bryta äldres ensamhet.     
Läs mer om satsningarna här!

5: Förbättra vården för unga med psykisk ohälsa. I budgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på psykisk hälsa utökas med 300 miljoner kronor 2020–2022. Pengarna ska särskilt användas för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn med psykisk ohälsa. I dag är köerna ofta långa för vård vid barn- och ungdomspsykiatrin. En orsak till detta är att behovet av vård har ökat. Satsningen på 300 miljoner kronor ska framför allt användas för att öka tillgängligheten till och förbättra vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Blekinge får 4.6 miljoner kronor och de pengarna kommer att användas till att fortsätta med att korta väntetiderna, så att fler unga får den hjälp och stöd man behöver inom som längst de 30 dagar som vårdgarantin kräver. Nya insatser ska prövas i Blekinge framöver där dessa nya pengar kan bli avgörande. Det handlar till exempel om att kunna erbjuda besök hos psykiatrisjuksköterska även på vårdcentralerna. 
Läs mer om satsningen här!
 
6: Klimatsatsningar. I budget för 2020 finns flera stora klimatsatsningar: Industriklivet där syftet är att stödja industrins omställning till fossilfri produktion och Klimatklivet som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Från 2015 och fram till nu har närmare 60 företag och verksamheter i Blekinge beviljats medel för att ställa om i sitt dagliga arbete. I budget för 2020 finns nya pengar avsatta och det är fritt fram att söka pengar för främjad omställning. I budgeten satsas det även på att förbättra hälsan i Östersjön och ökade anslag för sanering och återställning av förorenade områden. Det satsas även på ny laddinfrastruktur längs de större vägarna i Sverige. Bland mycket annat.
 – Klimatfrågan är helt avgörande för Sverige och världen. Vi behöver inom en relativt kort tidshorisont helt ställa om vårt samhälle till hållbarhet. Det kommer att behövas stora insatser inom alla samhällssektorer, men omställningen skapar också många möjligheter för ett bättre liv för oss alla. Ny grön teknik, miljövänlig energi och ett hållbart levnadssätt är både bra för miljön och för människor och därför är regeringens satsningar på klimatet väldigt viktiga, säger vår riksdagsledamot Magnus Manhammar som sitter i Miljö- och jordbruksutskottet.
 Vill du läsa mer om klimatsatsningarna för budget 2020 gör du det här!
 

7: Flera satsningar på skolans värld. I början av december fick vi ta del av PISA-mätningen som visar att skolresultaten i Sverige går uppåt. Tack vare ett idogt arbete bland lärare och personal men också tack vare att vi har tillfört resurser till skolan. I budget för 2020 satsar vi ännu mer på våra ungdomar och personalen inom skolan med fokus på höjda kunskaper, stärkt jämlikhet och fler lärare. Det sker bland annat genom en att satsningen på lärarassistenter fördubblas, ett professionsprogram för läraryrket inrättas och att Tekniksprånget och Naturvetenskap och teknik för alla förlängs. Dessutom ökar det statliga stödet för stärkt likvärdighet ytterligare. 

– Allting börjar med skolan. När vi investerar i barnen så får vi tryggare vuxna och ett bättre samhälle och därför är regeringens satsningar på skolan jätteviktiga. Det handlar om en mer likvärdig skola, utbyggd lärarutbildning och en satsning på lärarassistenter i väntan på de nyutbildade lärarna är klara. En bra och jämlik skola är avgörande för att våra barn och ungdomar ska kunna leva det liv de önskar, säger vår distriktsordförande och riksdagsledamot Heléne Björklund.
 Läs om fler skolsatsningar här!

8: Satsning på kulturen. Satsning på Kulturskola och fri entré till statliga museer. I tider då våra värderingar om öppenhet och tolerans utmanas har kulturen en extra viktig uppgift. Regeringen återinför det statliga stödet till kulturskolorna. I kulturbudgeten avsätts 100 miljoner kronor årligen till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet. Genom den satsning som regeringen gör på bland annat kulturskolan får barn och unga bättre möjligheter att utforska sin egen kreativitet. 

Tillgången till vår kultur är viktig och våra muséer har stor betydelse för att vi ska förstå vår historia och vår samtid. Då avgiften till våra statliga muséer avskaffades ökade besöken markant. Därför är det viktigt att regeringen nu har återinfört fri entré till de statliga muséerna igen efter att (M), (KD) och (SD) tog bort detta i budgeten för 2019
Läs mer om kultursatsningarna i budgeten här.   

9: Exportstrategipengar. Sverige är ett litet, exportberoende land med en industri i världsklass. Vi bygger mycket av vår välfärd på intäkter från export och jobb inom denna sektor. Här i Blekinge har vi världsledande företag inom energiöverföring, plåtbearbetning och livsmedelsproduktion. Alla dessa med ett mycket stort exportberoende. Faktum är att Blekinge ökade sin export mest i hela landet 2017 så exportföretagen är inte bara viktiga utan även framgångsrika.
I budgeten avsätter regeringen ytterligare pengar för att stimulera ökad export. 
– Det är mycket bra och viktigt för Blekinge. Det skapar ytterligare möjligheter för oss att stödja länets företag att öka sin export och att Blekinge behåller sin starka position på exportmarknaden, säger Socialdemokraternas gruppledare och oppositionsråd i Region Blekinge, Christina Mattisson.
Här kan du läsa mer om regeringens exportstrategi.

10: Vi bygger vidare på kunskapslyftet.Ett framgångsrikt samhälle vilar på investeringar i kunskap, så beskriver ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans regeringens satsning på kunskapslyftet. Detta är en grundläggande viktig satsning, inte minst för oss i Blekinge där vi har en bit kvar till rikssiffran gällande utbildningsnivån. Budgeten innehåller satsningar på såväl högre utbildning som folkbildning samt språkutbildning för nyanlända som bland annat ger möjligheten för utrikesfödda föräldralediga att förbättra sina språkkunskaper. Totalt 93 000 nya utbildningsplatser över hela landet. Detta gör att fler kan komma in i samhället och kunna ta de arbeten som växer fram. 
Här finns mer information om kunskapslyftet.

facebook Twitter Email