Socialdemokraternas budget för nya Region Blekinge 2019

Fortsatta satsningar för den nära vården och ungas psykiska ohälsa.

Under fredagen presenterade Socialdemokraterna sitt budgetförslag för de kommande tre åren. Budgeten innehåller bland annat satsningar inom cancervården, tandvården för barn och unga, insatser för att fortsätta utveckla närsjukvården i hela länet och för rekrytering av bland andra akutläkare. 

Här kan du läsa mer!

Politik för ett Attraktivt Blekinge Socialdemokraterna Region Blekinge 2019 – 2021

Regionplan 2019 – 2021 med budget för 2019 Socialdemokraterna Region Blekinge

– Vi fortsätter på den väg som vi i den tidigare rödgröna majoriteten både beslutat om och avsatt pengar för. Åtgärderna som finns beskrivna i programplanen för Framtidens hälso- och sjukvård börjar ge de effekter vi vill se. Därför är det viktigt att arbetet inte saktar in utan fortsätter i hög takt, säger Christina Mattisson, socialdemokratiskt oppositionsråd i nya Region Blekinge. 

Fortsatta satsningar
Socialdemokraterna fortsätter kvalitetssäkra cancervården, med pengar till fler kontaktsjuksköterskor och arbetet med snabbare vårdförlopp för alla cancerdiagnoser. Det finns också pengar i S-budgeten för att utveckla konceptet med Avancerade sjukvård i hemmet, i hela länet. Att vi ska ha en nära vård i hela länet, är grundläggande för den omställning hela sjukvården gör just nu. 

Idag finns mobila team för avancerad sjukvård till patienter i västra Blekinge, kopplade till sjukhuset i Karlshamn. Nu fortsätter vi införa sådana mobila team för även för patienter i östra länsdelen. 

Nya satsningar för nära vård och barn och ungas hälsa
Socialdemokraternas budget innehåller också ett antal helt nya satsningar. Däribland nya mobila team inom geriatriken, alltså vården för äldres sjukdomar. Även dessa insatser är ett steg vidare, i de strategier och den programplan som vi beslutat om för framtidens hälso- och sjukvård.  

Det här en viktig insatt till stor nytta och ökad trygghet för äldre patienter, och därför avsätter vi pengar för mobila team även inom geriatriken. 

Socialdemokraterna möter också barn och ungas ohälsa, bland annat med en stor satsning inom ramen för jämlik hälsa. 

I budgeten för Region Blekinge 2019 finns ekonomiska resurser till en utökad verksamhet och därmed mottagning för barn och ungas hälsa, även i Olofström. Idag finns en sådan mottagningsverksamhet i fyra kommuner. 

– Vi sa redan i valrörelsen att vi ville avsätta pengar för en mottagningsverksamhet i hela länet. Nu gör vi det, säger Christina Mattisson. 

– Vi infriar också ett tidigare löfte, nämligen en funktion som barnlots. Vi har kallat det en väg in, för att barn som behöver hjälp snabbt ska kunna få rätt stöd eller vård. 

– Nu avsätter vi pengar för en utökad bemanning på mottagningen i Kallinge. Därmed kan barnlotsfunktionen gå igång på allvar, säger Christina Mattisson. 

Jämlik hälsa
Vi är beredda att genomföra en stor och omfattande satsning på äldres hälsa och för att bryta isoleringen som en ålderdom kan innebära. Att ge äldre möjlighet att motionera leder till bättre hälsa och ökad livsglädje och gynnar både den enskilde och hela vår välfärd. 

Vi vill göra ett handslag med folkrörelserna, för mer social samvaro och genom satsning på idrott och friluftsliv för äldre. Det menar vi kan motverka ofrivillig ensamhet och ge fler äldre möjlighet till en aktiv vardag. Därför avsätter vi 1,5 miljon kr under en treårsperiod, till idrottsrörelsen och länets pensionärsorganisationer, säger Christina Mattisson.

I ett inkluderande Blekinge präglat av öppenhet och deltagande, är kulturen och idrotten viktig för att bidra till mångfald, jämställdhet, jämlik hälsa och social sammanhållning. Både som egen kraft och i samverkan med andra politikområden.

För att stärka jämlik hälsa avsätter vi därför ytterligare 3 miljoner kr till både idrottsrörelsen och kulturens föreningar och organisationer, för riktade insatser. 

Ökad tillgänglighet till vårdcentralen
Primärvården är sjukvårdens första linje. Det är dit patienter först ska vända sig, om man inte är akut eller livsfarligt sjuka eller skadade. En bra första linje måste kunna svara snabbt och boka tid för besök, utan långa väntetider. Ytterst handlar alla kvalitetskrav i sjukvården om patientsäkerhet. 

– Vi har sagt att vi behöver höja ribban i sjukvårdens första linje och ställa tydliga krav på verksamheten att alla som ringer ska få svar samma dag i telefon. Vi vill att alla Blekinges vårdcentraler ska leva upp till det kravet, säger Christina Mattisson. 

I S-budgeten finns ett uppdrag till den nya hälso- och sjukvårdsnämnden att göra fler insatser för ökad tillgänglighet till vårdcentralen. En sådan insats är en kvällsöppen vårdcentral i alla kommuner. 

Kompetensförsörjning och rekrytering
Socialdemokraterna avsätter 20 miljoner kr för kompetensförsörjning och rekrytering. En god kompetensförsörjning är en förutsättning för en fortsatt god hälso- och sjukvård i Blekinge. 

Enbart nyrekryteringar kommer inte att räcka till för att möta befolkningens ökade och förändrade behov av välfärdstjänster de kommande tio åren. Vi behöver flera olika insatser. Det är också viktigt fortsatt kunna erbjuda kompetensutveckling för den personal vi redan har. 

I vår satsning på kompetensutveckling finns även detta med. 

Vi vill att den nya Hälso- och sjukvårdsnämnden går vidare i planerna att utbilda egna akutläkare till akutmottagningen. Med fler akutläkare får patienter ett ännu snabbare omhändertagande. Idag har vi en akutläkare i Blekinge.

Resurser för omställning
Den senaste prognosen visar att sjukvårdens kostnadsutveckling har dämpats. Vi ser nu hur de insatser vi gjort ger effekt, inte bara för patienterna med en mer nära sjukvård, utan också för ekonomin. 

– Alla pusselbitar är viktiga, och det ska kunna finnas ekonomiska möjligheter att lägga allt fler bitar i det stora pussel som omställningen till en nära vård i hela länet innebär, säger Christina Mattisson.

I S-budgeten finns 30 miljoner kr för den fortsatta omställningen till en mer nära vård, under 2019. Detta innebär en ramförstärkning till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Därutöver finns ytterligare en reserv för 2019 motsvarande 50 miljoner kr. 

– Man inte enbart bromsa sig till ett omställningsarbete. Det kräver både nya insatser och fortsatt återhållsamhet, säger Christina Mattisson. 

Socialdemokraternas budgetförslag bygger på en skattehöjning med 40 öre. Det innebär att skattesatsen höjs till 12. 04. 

 

Här kan du läsa mer!

Politik för ett Attraktivt Blekinge Socialdemokraterna Region Blekinge 2019 – 2021

Regionplan 2019 – 2021 med budget för 2019 Socialdemokraterna Region Blekinge

Kontaktuppgifter Christina Mattisson, oppositionsråd (s) 070 931 30 09 

facebook Twitter Email