S vill ha klimatsmarta inköp

S i Region Blekinge vill utreda hur och med vilket verktyg en analys av inköpens klimat- och miljöpåverkan kan ske.

Vetenskapliga rapporter om klimatförändringarna belyser vikten av att samhällets alla sektorer bidrar mer till att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Det finns stora möjligheter att i upphandlingar ställa krav på minskad klimatpåverkan. Därmed bör Region Blekinge arbeta för att offentliga inköp ska vara miljömässigt hållbara. 

Olika typer av inköp har olika stor miljöpåverkan. Inte bara beroende på vad som köps utan hur mycket som köps. Olika organisationer köper olika mycket av olika typer av varor, tjänster och entreprenader. Hur kan då en organisation med kvantitativa metoder någorlunda lätt bedöma vilken inköpskategori som bör prioriteras i inköpsarbetet för att minska sin klimatpåverkan? 

För att göra klimatbedömning av inköp lättare har Upphandlingsmyndigheten tagit fram ett stöd för att analysera inköpens klimatpåverkan. Med en så kallad Miljöspendanalys integreras mått på miljöeffekter i en vanlig inköpsanalys och ger möjlighet att kvantitativt indikera vilken miljöpåverkan olika inköp har. Analysen pekar även framåt, för en mer livscykelbaserad information inom elektroniska beställningar. 

Miljöspend ska bidra till att utveckla inköpsanalyser och att användningen av dessa kan stödja en hållbar utveckling inom ramen för miljömålen i Agenda 2030-arbetet, ett arbete som även Region Blekinge ska bedriva. 

Vi vill att Regionfullmäktige beslutar 

Att utreda hur och med vilket verktyg en analys av inköpens klimat- och miljöpåverkan kan ske 

Karlskrona 2020-02-12 

Teo Zickbauer (S)

facebook Twitter Email