Om oss

Blekinge är ett av landets 26 partidistrikt. Distriktets huvudsakliga uppgift är att stödja arbetarekommunerna samt att samordna partiets verksamhet i länet.

Partidistriktet har också till uppgift att driva och utveckla politiken på regional nivå. Det handlar främst om hälso- och sjukvårdspolitiken inom landstinget samt regional utveckling, kollektivtrafik och kultur som idag hanteras inom Region Blekinge. Vi samordnar även studieverksamhet och facklig-politisk verksamhet.

Partidistriktets högsta beslutande organ är distriktskongressen som hålls i april månad varje år. I november varje år hålls partidistriktets förtroenderåd där beslut fattas om nästkommande års verksamhet. Under året ansvarar distriktsstyrelsen för distriktets verksamhet och under styrelsen finns ett verkställande utskott som främst har till uppgift att bereda ärenden till styrelsen.

Partidistriktets verksamhet styrs av dess stadgar vilka fastställs av distriktskongressen. Senast stadgarna ändrades var 2013. Gällande stadgar hittar du här.

facebook Twitter Email