Ny handlingsplan för en trygg arbetsmarknad

 Inför valet 2014 gick Socialdemokraterna till val på ett tiopunktsprogram för ordning och reda på arbetsmarknaden. Nio av tio punkter är avprickade och nu satsar vi på en ny handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. Det är en omfattande handlingsplan där vi fokuserar på en trygg arbetsmarknad.

1. Trygga anställningar 

a) Avskaffa allmän visstid.
b) Stärkt rätt till heltidsanställning.
c) Rätt till faktiskt arbetstidsmått.
d) Begränsa delade turer. 

2. Stopp för hyvling 

a) Anställningsskyddet ska omfatta de timmar som finns på anställningskontraktet. Uppsägningstid och turordningsregler ska gälla oavsett av vilken anledning arbetstiden minskas. 

3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken 

a) Inför arbetsmarknadsprövning.
b) Se över att införa tröskel för en minsta utbildningsnivå eller yrkeserfarenhet för arbetskraftsinvandrare.
c) Skärpt regelverk för att stoppa oseriösa arbetsgivare och skydda arbetstagare mot missbruk.
d) Heltid ska vara norm vid arbetskraftsinvandring.
e) Tydligt försörjningskrav för att anhöriga ska kunna söka uppehållstillstånd.
f) Inför en straffsanktionerad anmälningsskyldighet för arbetsgivare som ändrar anställningsvillkor och ge skadestånd till arbetstagare vid missbruk.
g) Skärp reglerna för spårbyte. 

4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar 

a) Reformera och stärka Arbetsförmedlingens samråd med de fackliga organisationerna gällande subventionerade anställningar för att säkerställa att lön och andra anställningsförmåner är kollektivavtalsenliga samt att förutsättningarna till varaktig etablering på arbetsmarknaden förbättras.
b) Arbetsförmedlingen ges utökade möjligheter att kontrollera arbetsgivare som anställer personal med subventioner. Sanktioner ska kunna utkrävas. mot oseriösa arbetsgivare som inte uppfyller överenskomna kriterier eller missbrukar anställningsstöden för att minska sina personalkostnader och få konkurrensfördelar.
c) Arbetsgivare som anställer personer med subventioner ska vara skyldiga att utfärda arbetsintyg till den anställde när anställningen upphör. 

5. Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen 

a) Reformera dagens F-skattesystem – säkerställ att inte F-skatt används att kringgå arbetsrätten genom användande av beroende uppdragstagare, sk. ”falska egenföretagare”.
b) Fördjupa myndighetssamverkan gällande arbetslivskriminalitet.
c) Inför en myndighetsgemensam tipsfunktion vid misstänkta brott i arbetslivet.
d) Skärpta ID-kontroller i riskutsatta branscher. 

6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar 

a) Krav på kollektivavtalsenliga villkor utan begränsningar till tröskelvärden, inklusive arbetsmarknadsförsäkringar och tjänstepension
b) Säkerställa att företag som vunnit upphandlingar betalar löner i enlighet med svenska kollektivavtal samt betalar korrekt skatt.
c) Att det som huvudregel i upphandlingar ställs krav på att max två led av underleverantörer får användas.
d) I de fall som företagen använder tredjelandsmedborgare för att utföra uppdragen ska det i upphandlingen ställas krav på att företagen tar ansvar för att anställningarna sker i enlighet med utlänningslagen
e) Att den upphandlande myndigheten vid relevanta upphandlingar ska ställa krav på att lärlingar ska beredas plats på arbetsplatsen. 

Konsekvensen för brister i någon av de fyra första punkterna ska kunna leda till att den upphandlande myndigheten/enheten kan bryta kontraktet samt ge företaget kännbara sanktioner. 

7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser 

a) Svenska regler och kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Lika lön för lika arbete genom en bra implementering av det reviderade utstationeringsdirektivet.
b) Anmälningsskyldighet till Skatteverket för utländska företag från första dagen i Sverige.
c) Utstationerande arbetsgivare ska anmäla sig till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister från dag ett.
d) Skatt från första dagen för utländska inhyrda arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. 

8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet 

a) Tredjemanstrakasserier – inför utredningsansvar för arbetsgivare i diskrimineringslagen även för trakasserier från brukare/kunder.
b) Inför en särskild ordning för att motverka sexuella trakasserier i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.
c) Utöka Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet på arbetsplatser med särskilt riktade insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet. 

9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö av jobbet 

a) Öka tillträdesrätten för regionala skyddsombud.
b) Ökad rätt till utbildning för skyddsombud och ökad skyldighet för arbetsgivaren att tillse att utbildningen genomförs.
c) Förlängd preskriptionstid för arbetsmiljöbrott och vidta åtgärder för att öka benägenheten att anmäla arbetsmiljöbrott.
d) Uppdrag till myndigheten för arbetsmiljökunskap att kartlägga fysisk och psykisk ohälsa i kvinnodominerande yrken i syfte att öka kunskapen om kvinnors ohälsa i arbetslivet
e) Större arbetsmiljöansvar för företag och organisationer vars agerande kan påverka arbetsmiljön för andra än egna anställda, s.k. rådighetsansvar.
f) Utveckla arbetet med nollvisionen för dödsolyckor på arbetet.
g) Företagshälsovården ska i samverkan med arbetsmarknadens parter förbättras och andelen löntagare som omfattas bli fler, detta ska utredas. 

10. Omställning

a) Arbetsmarknadens parter och staten behöver utveckla bättre system för kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering på arbetsmarknaden. För att underlätta för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behövs nya modeller för studiefinansiering utvecklas, där såväl den enskilde, arbetsgivaren och staten kan bidra. 

b) Förbättra systemet med korttidsarbete så löntagare vid en lågkonjunktur, som alternativ för uppsägning, kan kompetensutveckla sig samtidigt som de behåller sin anställning. 

 

Vallöften för ordning och reda inför valet 2014 (9 av 10 genomförda eller påbörjade punkter)

 

1. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla – riv upp lex Laval 

Lex Laval revs upp, och den nya utstationeringslagen började gälla from 1 juni 2017. 

2. Inför ett huvudentreprenörsansvar 

Regeringen har beslutat en proposition om huvudentreprenörsansvar i hela bygg- och anläggningssektorn. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft 1 augusti 2018. Riksdagen väntas ta beslut den 19 juni. 

3. Inför månadsredovisning av de anställdas skatter och arbetsgivaravgifter 

Införs stegvis i flera branscher fr.o.m. 1 juli 2018. 

4. Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling 

Ny proposition beslutad 2017. Beslutet innebär att myndigheterna i stat, kommun och landsting från ska ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor vad gäller lön, arbetstid och semester. Det gäller dock bara vid upphandlingar över det så kallade tröskelvärdet, ungefär en tredjedel av alla upphandlingar. För statliga myndigheter är tröskelvärdet 1,2 miljoner kronor för varor och tjänster. 

5. Lagstadgade personalliggare i byggbranschen 

Infördes 1 januari 2016. Från och med 1 juli 2018 införs det även i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet. 

6. Utländska företag ska ha kontor/registrera sig i Sverige 

De nya utstationeringsreglerna innebär att en företrädare för ett utstationerande företag med behörighet att förhandla om och teckna kollektivavtalet ska utses inom tio dagar på begäran av en facklig organisation. 

7. Konkurrensneutrala villkor för åkerinäringen 

Högre sanktionsavgifter införda, möjlighet till fastlåsning av hjul. Mer resurser till trafikpolisen. Ökat beställaransvar. En utredning har dessutom föreslagit att cabotagetrafik ska räknas som utstationerade arbetstagare. 

8. Arbetstagare från tredjeland måste försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor 

De nya utstationeringsreglerna innebär att arbetsgivare som etableras i tredje land inte omfattas av utstationeringslagen dvs. facket kan alltid kräva fulla svenska kollektivavtal. 

9. Ingen ska bli tvingad att bli f-skattare – skärpt lagstiftning 

Regeringen tillsatte en utredning under hösten 2017 som ser över reglerna kring f-skatt i syfte att motverka skattefusk och analysera i vilken utsträckning F-skattesystemet leder till falska egenföretagare 

10. Anställningsskyddet ska inte kunna sättas åt sidan genom att använda bemanningsföretag 

Parterna har hanterat frågan i ett antal kollektivavtal. 

facebook Twitter Email